Spoor II

€ 3.986,00 (6 maanden) Aantal vestigingen: 1 Aanbod beschikbaar: Online, Op locatie bij kandidaat, Heerlen Max. 1 deelnemer

Spoor II

ProfCare Career BV

ProfCare Career BV biedt landelijke dekking t.a.v. haar mobiliteitstrajecten en individuele coaching. ProfCare Career BV richt zich op o.a. loopbaanbegeleiding, re-integratie en outplacement.

Doelstelling van het traject

Middels adequate begeleiding en coaching, streven we ernaar, dat uw werknemer, onder begeleiding van een lokale loonbaancoach, zo snel mogelijk actief de arbeidsmarkt gaat benaderen. Met als doel het zoeken naar passend werk, om loonrisico ten gevolge van medische problematiek (ziekte) zo klein als mogelijk te maken. Hierbij is het FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) of het IZP (InZetbaarheidsProfiel) het uitgangspunt. Het is een praktisch traject waarbij eveneens aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingskanten en de persoonlijke ervaringen van de werknemer.

Actieve aanpak

Gedurende het gehele traject wordt een actieve aanpak gehanteerd. Dit houdt in dat er zo spoedig mogelijk wordt gestart met de bemiddeling mits de sollicitatievaardigheden van de werknemer dit toelaten. Dit geheel conform de wettelijke bepalingen in deze.

Trajectonderdelen

Wij hanteren tijdens het traject een aantal vaste onderdelen, te weten:

Intake en kennismaking

Loopbaanoriëntatie en coaching

Loopbaancoaching en jobsearching (feitelijke bemiddeling naar werk)

Plaatsing en nazorg

De bovengenoemde onderdelen worden vanuit ProfCare Career BV gecoördineerd en (indien van toepassing) door een lokale partner uitgevoerd. Hierdoor kan de invulling per coach iets verschillen, maar zal het voldoen aan de minimale eisen zoals hieronder beschreven.

Ad 1. Intake en kennismaking

De intake vindt in een individueel gesprek met de werknemer plaats. Tijdens de intake- en kennismakingsfase worden alle zaken die van belang zijn voor een succesvolle opstart van het 2e spoortraject geïnventariseerd.
Werkervaring, opleiding, competenties en vaardigheden worden in kaart gebracht en nieuwe passende mogelijkheden besproken. De intake vindt over het algemeen binnen één week na aanmelding plaats.

In geval van een uitzondering zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte gebracht en gehouden worden.

Binnen twee weken ontvangt de opdrachtgever een intakerapport van dit gesprek. De werknemer zal in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het rapport eerst moeten accorderen voordat deze aan de opdrachtgever verstuurd mag worden. Met het ondertekenen van het rapport geeft werknemer tevens goedkeuring om het rapport met u te delen.

Ad 2. Loopbaanoriëntatie en coaching

Het doel van loopbaanoriëntatie is het exploreren van de vragen: “wat kan ik?”, “wat wil ik? (waar liggen mijn mogelijkheden?)” om de kans op passende werkzaamheden/ functies te vergroten. Zodoende zal er een breder aanbod van vacatures ontstaan die tevens meer passend zullen zijn omdat zij beter aansluiten op het profiel, competenties en affiniteit van werknemer. Hierbij wordt bijvoorbeeld een basis beroepskeuzeonderzoek of het kwaliteitenspel als instrument gebruikt. Verder zal een sollicitatie instructie een onderdeel zijn. In deze sollicitatie instructie wordt de werknemer voorbereid op potentiële sollicitatiegesprekken bij mogelijk nieuwe werkgevers. Er zal uitvoerig worden stil gestaan bij kwaliteiten/ valkuilen, het curriculum vitae, de sollicitatiebrief en het gesprek (denk bijvoorbeeld aan verbale en non-verbale communicatie). Tevens zijn netwerken, sociale media,

sollicitatiekanalen en het sollicitatieplan onderwerpen van gesprek. Inhoudelijke oefeningen en rollenspel zijn vaste onderdelen. Dit onderdeel zal maximaal 3 maanden beslaan.

Ad 3. Coaching en bemiddeling naar werk

Voor ProfCare Career BV staat dit onderdeel gelijk aan onvoorwaardelijk en actief met de werknemer “de markt op” en de mogelijkheden binnen haar eigen netwerk onderzoeken. ProfCare Career BV zal daarnaast ook passende vacatures toesturen die worden gezocht op internet, kranten of sociale media. Er wordt verwacht dat de werknemer zelf een zeer actieve en zelfwerkzame houding aanneemt binnen dit traject en elke week minimaal één en bij voorkeur meerdere sollicitaties verricht via diverse sollicitatiekanalen. Waarbij het van belang is dat er naar passend werk gezocht wordt! Mocht er in het arbeidsdeskundige rapport hierop een advies gegeven worden, dan zullen wij dat advies in beginsel volgen. Dit mag zowel mondeling als schriftelijk en via internet. Ook het netwerk van de werknemer wordt in kaart gebracht en door hemzelf benaderd. De werknemer zal voor zichzelf een sollicitatieplan opstellen en de sollicitaties bijhouden in een overzicht. Dit overzicht van de eigen activiteiten moet overlegd kunnen worden aan het UWV omdat er mogelijke sancties bij een eventuele uitkeringsaanvraag van toepassing kunnen zijn wanneer dit niet goed is vastgelegd. Verder zal de werknemer gedurende het hele traject persoonlijk gecoacht worden waarbij aandacht wordt besteed aan rouwverwerking, bespreken diverse scenario’s na de WIA-aanvraag, invloed van het verlies van de baan op het gezin, zelfvertrouwen en de financiële situatie. Belemmerende overtuigingen en gedrag zullen worden besproken en gecoacht naar het gewenste gedrag.

Wanneer de werknemer deze zaken op orde heeft, zal vervolgens gewerkt worden aan het creëren van een nieuw perspectief om gemotiveerd de arbeidsmarkt te benaderen. De werknemer wordt gestimuleerd te werken vanuit zijn eigen kracht.

Ad 4. Plaatsing en nazorg

Na plaatsing van de werknemer zal, naar behoefte, voor de duur van 2 maanden nazorg plaatsvinden. Er zal contact zijn tussen de coach en de werknemer en wanneer mogelijk de nieuwe werkgever. Doel hiervan is een duurzame plaatsing te bewerkstelligen.

Optioneel: Haalbaarheidsonderzoek

Soms (b)lijkt, gezien de bevindingen vanuit de intake en de rapportage van de arbeidsdeskundige, inzet van dienstverlening binnen re-integratie spoor 2 mogelijk (nog) niet haalbaar.
Zware mentale,- en/of fysieke problematiek in combinatie met andere arbeid belemmerende factoren kunnen hier debet aan zijn. Als dit aan de orde is, is de inzet van een haalbaarheidsonderzoek wellicht een goede optie.

In het haalbaarheidsonderzoek zullen alle mogelijkheden en beperkingen tegenover elkaar worden afgewogen, gevolgd door een advies met betrekking tot wel/ niet inzet van verdere re-integratie activiteiten. Aan de hand van dit haalbaarheidsonderzoek kan bij UWV – middels een “aanvraag deskundigenoordeel” – verzocht worden om (vooralsnog) geen re-integratie activiteiten binnen spoor 2 op te starten

 

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren, zal ca. 3 maanden na de start van het traject een tussentijds tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd. Werknemer wordt door haar/zijn coach uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen, welke hierna met de coach wordt besproken/ geëvalueerd.
Na deze evaluatie zullen de bevindingen/uitkomsten ook met opdrachtgever worden besproken. Als het hier bovenstaande aanleiding geeft tot wijziging(en) in de trajectbegeleiding, zullen wij dit in gezamenlijk overleg met werkneemster en opdrachtgever al dan niet doorvoeren.

Duur traject

Een 2e spoortraject loopt wettelijk gezien tot het einde van het tweede ziektejaar (voor meer informatie zie werkwijzer Poortwachter www.uwv.nl). Indien de medewerker eerder volledig re- integreert, wordt het traject ook eerder afgerond. Aan het einde van het traject wordt een eindrapport opgesteld met hierin een advies met betrekking tot de wenselijkheid en/of wettelijke verplichting om het traject te verlengen. Over het algemeen wordt er na een periode van intensieve begeleiding een lagere frequentie van contactmomenten gehanteerd zodat de kosten hiervoor beperkt blijven.

Prijsstelling en facturatie

Er wordt gestart met een 6 maanden traject, daar dit het meest gangbaar en acceptabel is voor het UWV. Als er na 6 maanden nog geen nieuw werk is gevonden of hervatting in eigen werk heeft plaatsgevonden, dient het traject verlengd te worden. Wij zullen aan het einde van de eerste 6 maanden per mail contact met u opnemen om de eventuele vervolgstappen af te stemmen.

In de bijlage treft u een offerte aan waarin de kosten voor een 6-maands traject zijn opgenomen. Mocht verlenging na deze 6 maanden noodzakelijk zijn, dan zijn de kosten van deze verlening € 335,00/maand. Indien dit van toepassing is, zullen wij hiervoor een aparte opdrachtbevestiging ter goedkeuring toesturen.

 

Rapportagemomenten

Intakerapport – binnen twee weken na intake

Halverwege het traject een voortgangsrapport of bij een traject van een jaar bij 3, 6, 9 maanden.

Eindrapport

Na elke afspraak met werknemer wordt er per e-mail een update verstuurd aan de werkgever met de stand van zaken. Wanneer noodzakelijk wordt telefonisch contact opgenomen.

Wat levert het u op?

Professionele en intensieve begeleiding van uw werknemer. Gedegen dossieropbouw om een loonsanctie te voorkomen. U voldoet aan hiermee aan de eisen die de wet (WvP) hieraan stelt.

Inspanningsverplichting

ProfCare Career BV gaat gedurende de overeenkomst inspanningen verrichten, met als doel een zo spoedig mogelijke plaatsing van de werknemer in passende arbeid. Omdat het traject nadrukkelijk uitgaat van de zelfredzaamheid van de werknemer en eveneens afhankelijk is van externe factoren, gaat ProfCare Career BV met het ondertekenen van deze overeenkomst geen resultaatverplichting aan.

Voor meer inhoudelijke informatie omtrent onze re-integratietrajecten kunt u terecht op onze website

www.profcare.nl

 

 

Heb je interesse? Vul je gegevens in