Gebruiksvoorwaarden Werksite Zakelijk

De dienst "Werksite abonnement Zakelijk" wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Personeel.nl BV ('Werksite'). Aan het gebruik van Werksite Zakelijk zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Werksite Zakelijk te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Werksite schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Werksite.nl is een dienst van Werksite waar bezoekers diensten gerelateerd aan arbeid en loopbaan kunnen afnemen. Via Werksite Zakelijk kunt u als bedrijf of instelling berichten onder de aandacht brengen van deze bezoekers.

1.2 Om Werksite Zakelijk te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Werksite mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Werksite heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4 Met Werksite Zakelijk worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Werksite voor meer informatie.

1.5 U kunt via Werksite Zakelijk zelf informatie betreffende uw bedrijf publiceren en aanpassen voor de bezoekers van Werksite.nl. Op verzoek kan Werksite reacties aanpassen die u publiceert in het forum. Recensies betreffende uw bedrijf van bezoekers van Werksite.nl worden niet aangepast of verwijderd, tenzij deze in strijd zijn met de huisregels zoals door Werksite gesteld.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden Werksite Zakelijk te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2 Daarnaast is het verboden bij Abonnement op de diensten van Werksite

• onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

• informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3 Indien Werksite constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Werksite zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4 Indien naar het oordeel van Werksite hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Werksite of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Werksite gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Werksite is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.

2.5 Werksite is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Werksite gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6 U vrijwaart Werksite van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Werksite doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst.

3.2 Werksite onderhoudt Werksite Zakelijk actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3 Werksite mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Werksite Zakelijk aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Werksite zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De dienst Abonnement op de diensten van Werksite, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Werksite. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Werksite, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Werksite heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van doorverkoop (sublicentie) aan derden of gebruik voor andere diensten van Werksite.

4.3 Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Werksite besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.4 Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.

4.5 Werksite zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Abonnement op de diensten van Werksite, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Werksite daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Werksite zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

4.6 Indien Werksite constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is Werksite gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor Werksite maar u dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van Abonnement op de diensten van Werksite.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Aan het gebruik van Werksite is bij enkele abonnement typen een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit, met name waar het gaat om communiceren met gebruikers van Werksite. Deze kosten kunnen als abonnement of voor individuele handelingen gelden. Kosten worden u vooraf gemeld.

5.2 Indien kosten bij wijze van abonnement worden gerekend, is de abonnementsperiode gelijk aan de periode bedoeld in artikel 7.

5.3 De vergoeding bij een abonnement is per maand verschuldigd en wel vooraf. Betaling kan worden verricht via automatische incasso, of volgens de betaalinstructies op de website.

5.4 Werksite kan de toegang tot de Website en aanverwante dienstverlening beperken indien verschuldigde vergoedingen niet tijdig zijn voldaan na een daartoe strekkende herinnering. Na alsnog voldoening van de vergoedingen zal de beperking worden opgeheven. Geen aansprakelijkheid bestaat voor enige schade geleden als gevolg van een dergelijke beperking.

5.5 Het succes van het gebruik van de betaalde functionaliteit is mede afhankelijk van het handelen van derde partijen, waarover Werksite geen invloed heeft. Betaalde vergoedingen worden dan ook niet gerestitueerd indien deze derden niet conform verwachting meewerken. Onder meer wordt een vergoeding voor een lead niet gerestitueerd als de offerte wordt afgewezen, en wordt een vergoeding voor een contactdienst ('leadlevering') niet gerestitueerd als het contact niet leidt tot sluiting van een overeenkomst.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Werksite beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2 Werksite is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Werksite meldt.

6.4 In geval van overmacht is Werksite nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan gedurende 12 maanden.

7.2 Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode. U kunt steeds tegen het einde van de in lid 1 bedoelde duur opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

7.3 Werksite kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1 Werksite mag deze voorwaarden alsook de vergoedingen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode aanpassen.

8.2 Werksite zal de wijzigingen of aanvullingen (behalve prijswijzigingen betreffende individuele producten zoals leads) ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3 Prijzen worden per lead vooraf gemeld en dienen dan door klant geaccordeerd te worden. Indien een vergoeding niet geaccordeerd wordt, dan vervalt de lead.

8.4 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Werksite Zakelijk worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Werksite gevestigd is.

9.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Werksite wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6 Werksite is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Laatst gewijzigd: 19-05-2017