Artikel geschreven door Werksite.nl

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Elk gezond iemand denk niet na over re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Maar er kunnen redenen zijn, waardoor iemand toch met arbeidsongeschiktheid te maken krijgt. Door ziekte of een (arbeids)ongeval kunnen mensen van het ene op het andere moment niet meer in staat zijn om hun oude werk uit te voeren. Bij bewijsbare arbeidsongeschiktheid kent de Nederlandse wet diverse uitkeringsmogelijkheden.

WGA

Voor werknemers die gedeeltelijk of tijdelijk met arbeidsongeschiktheid te maken hebben, bestaat er de WGA-uitkering. Dat staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Belangrijk uitgangspunt bij een WGA-uitkering is, dat een medewerker zoveel mogelijk aan het werk blijft. Wanneer door arbeidsongeschiktheid iemand niet meer voor 100% zijn oude loon krijgt uitbetaald, vult een WGA-uitkering dit gat aan. Afhankelijk van de situatie kent de WGA drie verschillende uitkeringen; loongerelateerde uitkering, loonaanvullende uitkering en een vervolguitkering. Bij de loongerelateerde uitkering wordt uitgegaan van het arbeidsverleden en het eerder genoten salaris. De loonaanvullende uitkering treedt in werking als de loongerelateerde uitkering niet meer van toepassing is. Een vervolguitkering wordt betaald als iemand tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is en minder dan 50% verdient.

Advies bij re-integratie? Bel 085 - 40 195 40

Wajong

Jongeren met een handicap, die door hun beperking niet kunnen werken, hebben in Nederland recht op een Wajong-uitkering. Wajong staat voor Wet werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten. Mensen die op jonge leeftijd een handicap hebben gekregen of een langdurige ziekte, komen in aanmerking voor deze Wajong-uitkering. Zij hebben immers minder kans op een baan en een werkende toekomst. Wanneer zij wel werken, dan gaat het vaak om een deeltijd baan, waardoor zij minder loon ontvangen dan een voltijds medewerker. Ook daar houdt de Wajong rekening mee. Deze uitkering is alleen bedoeld voor jongeren boven de 18 jaar oud en eindigt op AOW-gerechtigde leeftijd. Als een jongere een Wajong aanvraagt, zal het UWV hem helpen om via re-integratie werk te vinden en/of een opleiding te volgen.

Inkomensondersteuning

Op het moment dat een jonggehandicapte wel een baan heeft, maar niet genoeg verdient, dan kan hij op drie verschillende manieren aanvulling op het loon krijgen. Zo is er een Wajong werkregeling voor jongeren tot 27 jaar, die niet meer dan 20% van het minimumloon verdienen. Ook is er de werkregeling voor jonggehandicapten boven de 27 jaar. Zij ontvangen een aanvulling op hun loon tot 100% van het minimumloon. Als laatste geldt de werkregeling met begeleiding, waarbij jonggehandicapten vanaf 27 jaar een aanvulling kunnen krijgen tot 120% van het minimumloon. Zij werken dan onder re-integratie / begeleiding van een werkcoach.

Ontvang gratis 3 offertes

WIA: Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
 

Naast Wajong is er de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA zorgt ervoor dat iemand die langer dan twee jaar ziek is en/of niet meer kan werken, toch een uitkering ontvangt. Bij de WIA ligt de nadruk op werk. Wanneer iemand gedeeltelijk met een handicap of ziekte blijft werken, ontvangt hij via de WIA een uitkering. Iemand die volledig arbeidsongeschikt is, komt niet in aanmerking voor een WIA uitkering, maar heeft recht op een IVA-uitkering. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt voor een WIA uitkering bepaald door een arts of arbeidsdeskundige van het UWV. Op onze website vergelijk je eenvoudig alle re-integratiebureaus die helpen bij re-integratie met WIA.

WIA

De WGA is een onderdeel van de WIA; Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is bedoeld voor medewerkers die na twee ziektejaren, niet meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Naast hun arbeidsongeschiktheid kunnen zij dus voor 65% aan het werk en blijven zij in principe in dienst bij hun werkgever. Het is wel belangrijk dat een werkgever aangepast werk aanbiedt en/of een aangepaste werkplek. Voor het aanpassen van de werkplek kan een werkgever subsidie aanvragen. Wanneer dit niet mogelijk is, mag de werkgever na twee jaar ziekte een ontslagvergunning bij de kantonrechter aanvragen. De persoon in kwestie komt dan in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering. Om te stimuleren dat werkgevers mensen met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid aan een baan helpen, hebben bedrijven recht op een mobiliteitsbonus vanuit de overheid.

De WIA is de Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen en is onderdeel van de werknemersverzekeringen. De WIA heeft in 2006 de WAO opgevolgd. De WIA bestaat uit twee regelingen; Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) en de Inkomensvoorziening voor Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). De WIA zorgt ervoor dat mensen weer geheel of gedeeltelijk aan het werk gaan na ziekte of met een ziekte.

Drie categorieën
 

De WIA kent drie categorieën arbeidsongeschiktheid. Aan de hand van toekenning van een van deze categorieën wordt een specifieke uitkering toegekend. Wanneer iemand tussen de 75 en 100 procent arbeidsongeschikt is, is dat de eerste categorie. Deze mensen kunnen niet meer deelnemen aan het arbeidsproces en vallen onder de IVA, waarmee zij maximaal 75% van hun laatstverdiende loon ontvangen.
De tweede categorie binnen de WIA valt tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschiktheid. Gedeeltelijk kunnen deze mensen nog wel aan het arbeidsproces deelnemen en vallen daardoor onder de WGA. Wanneer iemand minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is, heeft hij volgens de WIA geen recht op uitkering en wordt er van hem verwacht dat hij weer volledig aan het werk gaat. Wel kan hij in aanmerking komen voor aanvulling op zijn loon.

Vergelijk alle re-integratiebureaus

Verantwoordelijkheid

Voorkomen is beter dan genezen. Vanuit deze optie is het de verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer om een gezonde werkomgeving te creëren en een WIA uitkering zo veel mogelijk te vermijden. Beide partijen hebben de verplichting om, na langdurige ziekte terugkeer naar de werkvloer mogelijk te maken. Wanneer blijkt dat een medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijft en daardoor gebruik moet (blijven) maken van de WIA, is het belangrijk er achter te komen wat hij kan, in plaats van te kijken naar wat hij niet kan.

Re-integratie

Mensen met een arbeidshandicap kunnen met behulp van re-integratie terugkeren op de arbeidsmarkt. Om re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten te stimuleren, biedt de overheid regelingen in de vorm van aanvulling op het inkomen. Enerzijds kan dat via een WIA-uitkering en anderzijds via een Wajong-uitkering. Naast behoud van een deel van het eigen salaris, ontvangen zij een aanvulling vanuit de WIA of Wajong. Een werkende arbeidsongeschikte heeft daardoor meer inkomen dan een niet werkende arbeidsongeschikte. Dergelijke trajecten van re-integratie worden gecoördineerd vanuit het UWV.

Proefplaatsing

Letterlijk betekent re-integratie, dat mensen weer aan het werk gaan. Bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan re-integratie gestimuleerd worden door een onbetaalde proefplaatsing bij een bedrijf, van maximaal twee maanden. Hierbij wordt de garantie gegeven dat de uitkering behouden blijft. In deze proefperiode wordt gekeken naar de mogelijkheden en op welke manier de werknemer kan worden ingezet. Blijkt dat het zowel de werkgever als de werknemer bevalt, dan heeft de arbeidsongeschikte recht op aanvullende uitkering en de werkgever recht op een mobiliteitsbonus.

Heeft u vragen over re-integratie? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 085 - 40 195 40.

Vergelijk alle re-integratiebureaus

Hoe moet dat nu met je inkomsten als je langdurig ziek bent? Bestaat daar een overheidspotje voor? Als je je afvraagt hoe arbeidsongeschiktheid en Ziektewet zich tot elkaar verhouden, lees dan verder. In dit stuk belichten wij de regels en verplichtingen die arbeidsongeschiktheid en de Ziektewet met zich meebrengen.

Wanneer is er sprake van arbeidsongeschiktheid?

Er is sprake van arbeidsongeschiktheid wanneer een werknemer door een lichamelijk of geestelijk gebrek niet langer in staat is zijn of haar werk te verrichten. Hier is een verklaring van een bedrijfsarts of specialist voor nodig.

En wat is de Ziektewet?

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is, wordt gedurende twee jaar minimaal 70% van het laatstgenoten loon doorbetaald. Wordt daarna nog steeds arbeidsongeschiktheid geconstateerd, dan valt de werknemer onder de Ziektewet. Ontvangt u een ziektewetuitkering? Maak met het UWV re-integratie bespreekbaar. Het UWV stelt eigen initiatief op prijs. Met een re-integratiebureau stelt u een plan van aanpak op. Wordt dit plan goedgekeurd, dan kan het re-integratietraject starten. Daarbij heeft u altijd de vrijheid om zelf een re-integratiebureau te kiezen.

Medewerkers die na twee jaar ziekte hun dienstverband verliezen, kunnen met een WIA-uitkering in hun onderhoud voorzien. Indien van toepassing, helpt het UWV deze medewerkers bij re-integratie in de arbeidsmarkt.

Wat te doen bij blijvende arbeidsongeschiktheid

Wanneer er geen kans meer bestaat op herstel, is er sprake van blijvende arbeidsongeschiktheid. De Ziektewet biedt hiervoor een speciale uitkering: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze bedraagt 75% van de WIA-uitkering.

Een IVA-uitkering kan worden stopgezet

Al gaat de UWV er voor toekenning van de IVA-uitkering van uit dat de arbeidsongeschiktheid blijvend is, het kan natuurlijk voorkomen dat een medewerker toch weer in staat wordt om loon te verdienen. In zo'n geval wordt de IVA-uitkering omgezet in een WGA-uitkering. Ook bij zwangerschap vervalt de IVA. In het 65e levensjaar komt de AOW in de plaats voor de Ziektewet.

Participatiewet

Vanuit de participatiewet wil de regering jonggehandicapten of langdurige zieken, stimuleren om te participeren in de arbeidsmarkt. Voor iedereen die wel kan werken maar ook ondersteuning nodig heeft, gaat de participatiewet gelden. De participatiewet gaat naar verwachting in per 1 januari 2015. Voor mensen met een Wajong uitkering betekent de participatiewet, dat hun situatie opnieuw zal worden beoordeeld. Als blijkt dat iemand nooit meer kan werken, dan blijft de Wajong uitkering gehandhaafd. Blijkt volgens de participatiewet dat iemand wel de mogelijkheid heeft om te werken, dan vervalt zijn recht op Wajong na zes maanden.

Re-integratiebureau

Iedereen die door ziekte een flinke tijd niet werkt, kan met behulp van een goed re-integratiebureau weer terugkeren op de arbeidsmarkt. Samen met een coach van een re-integratiebureau en een arbodienst, wordt er een plan van aanpak opgesteld om langzaamaan weer terug te keren op de werkvloer. Wanneer iemand door ziekte of handicap niet meer in staat is bij zijn oude baas terug te keren, is de werkgever verplicht een re-integratiebureau in te schakelen die de medewerker helpt bij het zoeken naar een nieuwe, passende baan.

Heeft u vragen over re-integratie? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 085 - 40 195 40.

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Elk gezond iemand denk niet na over re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Maar er kunnen redenen z...

Artikel

Re-integratiebureau zoeken: zo doet u het

Wanneer u na een langdurige periode van afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval, weer a...

Artikel

De kosten van re-integratie

Re-integratie is bedoeld voor mensen die door ziekte of andere reden lang uit het arbeidsproces zijn...

Artikel

WERKFIT Traject van UWV

Werkfit is bedoeld voor mensen met een uitkering (WGA, WAO, Wajong, Ziektewet of WAZ) die kunnen wer...

Artikel

Ontslagvergoeding en re-integratie

Iedereen die met re-integratie te maken heeft, weet dat het ingewikkelde materie is. Allereerst zijn...

Artikel

Re-integratiebureaus offerte re-integratie tweede spoor

Voor re-integratiebureaus telt maar één ding; mensen zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces la...

Artikel

Wat doen re-integratiebureaus?

Wanneer u een tijd uit de professionele roulatie bent geweest, bijvoorbeeld door ziekte of een ongev...

Artikel

Persoonlijk advies bij een Naar Werk-traject

Ga jij een Naar Werk-traject starten, maar heb je geen idee hoe je een goede coach vindt? Wij lossen...

Artikel

Werkfit Helpdesk: gratis hulp bij start Werkfit-traject

Ontvang jij een WIA- of Ziektewet-uitkering en wil je graag weer aan het werk? Het UWV biedt de perf...

Artikel

Re-integratie en wet poortwachter bij solliciteren

De verbetering wet poortwachter kent een stappenplan voor re-integratie. Zo kom je na uitval door ti...