logo
Artikel geschreven door Werksite.nl

Uitkeringsgerechtigden willen persoonlijk contact

Uit recent onderzoek onder uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking, blijkt dat  circa 70% behoefte heeft aan betere begeleiding vanuit het UWV naar passend werk. Naast dit persoonlijk contact, wil deze groep ook meer onafhankelijk advies in hun zoektocht naar een baan.  Het tevredenheidonderzoek  onder UWV-cliënten is uitgevoerd door www.werksite.nl. Op 6 maart werd dit onderzoek gepubliceerd.

Arbeidsbeperking
Van de 1.100 mensen die meewerkten aan de vragenlijst, ontvangt 88% al langer dan 1 jaar een uitkering op basis van een arbeidsbeperking.  Deze groep heeft een WAO-, Wajong-, WIA- of WAZ-uitkering of zit momenteel in de ziektewet. Van deze groep heeft het merendeel (90%) een MBO-opleidingsniveau of hoger.

Informatieverstrekking
Over de dienstverlening van het UWV is deze groep over het algemeen niet volledig tevreden.  Het blijkt dat zij de mate van persoonlijk contact als ontoereikend ervaren, waarbij zij ook de informatieverstrekking vanuit het UWV niet voldoende vinden.  Zo gaf 65% van de ondervraagden aan, de naam van hun re-integratiebegeleider niet te kennen. Bovendien is bijna 64% niet op de hoogte van zijn/haar rechten vanuit de uitkering, terwijl dit wel een taak van het UWV zou moeten zijn om hen hierover te informeren.

Passend werk
Juist het persoonlijk contact is voor deze groep uitkeringsgerechtigden erg belangrijk in hun zoektocht naar passend werk. Circa 72% gaf aan graag persoonlijke begeleiding van een re-integratiebureau te willen ontvangen, bij het vinden van een baan die bij hun arbeidshandicap past. Ook wil 68% persoonlijk en onafhankelijk advies vanuit een externe organisatie krijgen, waarmee zij beter gericht naar werk kunnen zoeken.

Onafhankelijk advies
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat hoe slechter de beoordeling ten aanzien van het persoonlijk contact en de informatieverstrekking vanuit het UWV is, hoe groter de behoefte is naar persoonlijke begeleiding of onafhankelijk advies. Een onafhankelijke partij als Werksite kan voorzien in het persoonlijk contact en de betere voorlichting over de rechten en plichten, die deze groep uitkeringsgerechtigden heeft. Deze carrièreportal telt 1.400 aangesloten re-integratiebureaus, loopbaancoaches en arbeidsdeskundigen, die in samenwerking met het UWV deze groep uitstekend van onafhankelijk advies kunnen voorzien. De cliënt bepaalt zelf door welke hulpverlener hij/zij begeleiding wenst, waardoor een persoonlijke band ontstaat, de communicatielijnen korter worden en de kans op het vinden van passend werk wordt vergroot.

Vond je dit artikel nuttig?

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Normaal artikel

Re-integratie en wet poortwachter bij solliciteren

De verbetering wet poortwachter kent een stappenplan voor re-integratie. Zo kom je na uitval door ti...

Normaal artikel

Re-integratiebureaus offerte re-integratie tweede spoor

Voor re-integratiebureaus telt maar één ding; mensen zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces la...

Normaal artikel

Re-integratiebureau zoeken: zo doet u het

Wanneer u na een langdurige periode van afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval, weer a...

Normaal artikel

De kosten van re-integratie

Re-integratie is bedoeld voor mensen die door ziekte of andere reden lang uit het arbeidsproces zijn...

Normaal artikel

WERKFIT Traject van UWV

Werkfit is bedoeld voor mensen met een uitkering (WGA, WAO, Wajong, Ziektewet of WAZ) die kunnen wer...

Normaal artikel

Wat doen re-integratiebureaus?

Wanneer u een tijd uit de professionele roulatie bent geweest, bijvoorbeeld door ziekte of een ongev...

Normaal artikel

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Elk gezond iemand denk niet na over re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Maar er kunnen redenen z...