De rechten en plichten van werkgevers

Door Tom Spitters op 17 september 2013  

Werkgevers hebben in Nederland een aantal bij wet vastgelegde rechten en plichten. De arbeidswetgeving bepaalt de verhoudingen tussen de twee partijen die een arbeidscontract aangaan. De verplichtingen die de werkgever daarbij worden opgelegd, hebben tot doel de werknemer te beschermen.

Plichten werkgevers
De rechten van werknemers vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgevers. Het is bijvoorbeeld verplicht om werknemers tenminste het minimumloon te betalen. Regelingen als vakantiedagen en tijdige loonbetaling moeten worden nageleefd. Werkgevers dienen er op toe te zien dat de verschillende rechten van hun werknemers gerespecteerd worden.

Een gezonde en veilige werkplek
Een andere verplichting is die van de gezonde en veilige werkplek. Regels hieromtrent zijn vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet). Uiteindelijk profiteren beide partijen van deze regeling. Een gezonde werknemer is minder vaak ziek, met als resultaat: een hogere productie voor de organisatie. 

Doorbetalen bij ziekte
In het geval dat een werknemer toch ziek wordt, heeft hij of zij recht op doorbetaling van het salaris. Hoeveel en hoe lang werkgevers hun personeel bij ziekte moeten doorbetalen verschilt per CAO.

Betalen werkgeverslasten
Werkgevers dragen ook de lasten voor de werknemersverzekeringen. Over een deel van het loon worden premies ingehouden. Deze premies komen tot stand op grond van de Wet op Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW).

En de rechten?
Tot zover klinkt het alsof de werknemer de enige met rechten is. Dat is niet zo. Werkgevers zijn niet met handen en voeten gebonden. Zo hebben ze bijvoorbeeld het recht te controleren of een werknemer wel echt ziek is. Het is dan juist weer de werknemer die verplicht is hiermee in te stemmen.

De wetgeving rond dit soort kwesties is soms een beetje ingewikkeld. Het is daarom verstandig om bij twijfel het advies van deskundigen te vragen. Voor professioneel advies kun je terecht bij de experts van Werksite.

Meer artikelen binnen 'Juridisch advies'

Bekijk artikelen op categorie